Personvernerklæring

(«Essity», «vi» eller «oss») tar personvern på alvor. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan Essity som behandlingsansvarlig etter reglene i personvernforordningen («GDPR») og kommunikasjonsverndirektivet («kommunikasjonsverndirektivet») samler inn og behandler personopplysninger og annen informasjon om brukerne.

1. Kategorier av personopplysninger og behandlingsformål

Metadata
Du kan bruke vår nettside eller app uten å oppgi noen personopplysninger. I så fall vil Essity bare samle inn følgende metadata som følge av din bruk:
Henvisningsside, dato og tidspunkt for tilgang, mengder data som overføres, status for overføring, type nettleser, IP-adresse, operativsystem og grensesnitt, språk og versjon av programvaren til nettleseren.
IP-adressen din vil bli brukt for å muliggjøre tilgang til vår nettside eller app. Når IP-adressen ikke lenger er nødvendig for dette formålet, vil vi forkorte IP-adressen ved å fjerne siste oktett av IP-adressen. Metadataene, inkludert den forkortede IP-adressen, vil bli brukt til å forbedre kvaliteten og tjenestene til vårt nettsted og app ved å analysere brukeradferden til våre brukere.

Konto
Dersom du oppretter en brukerkonto på vår nettside eller app, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger som for eksempel: Navn, postadresse, e-postadresse, valgt passord, telefonnummer, bankkontodetaljer, kredittkortopplysninger, fakturerings- og leveringsadresse, interesser for enkelte produkter/tjenester (valgfritt) og forespørsel om å motta e-post med markedsføring (valgfritt). Essity behandler personopplysninger for det formål å tilby våre kontofunksjonaliteten til deg, for å gi deg markedsføringsmateriale i den utstrekning gjeldende lov tillater det, og for å analysere dine interesser for markedsføringsformål.

Produktbestillinger
Dersom du bestiller et produkt via vår nettside eller app, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Dine kontoopplysninger, type og mengde produkt, kjøpesum, bestillingsdato, ordrestatus, retur av produkter, kundeserviceforespørsler. Essity behandler slike personopplysninger for det formål å gjennomføre kontraktsforholdet og produktordren, yte kundeservice, overholde juridiske forpliktelser, forsvare, fastsette og utøve rettslige krav og drive skreddersydd markedsføring.

Konkurranser:
Deltar du i en konkurranse, samler og behandler Essity følgende personopplysninger om deg: Navn, postadresse, e-postadresse, dato for oppføring, valg av vinner, premie, svar på quiz. Essity behandler slike personopplysninger for å utføre konkurransen, informere vinneren, levere permien til vinneren, gjennomføre arrangementet og markedsføring.

Helsedata:
Ved å bestille noen produkter, kan Essity samle inn og behandle også informasjon om helsetilstander som antydet av produktordre. Helsedata er sensitive data i henhold til GDPR, og Essity tar alle nødvendige skritt for å beskytte slike sensitive data som lovpålagt. Med forbehold om samtykke samler Essity inn og behandler helsedata utelukkende med det formål å utføre kontraktsforholdet og produktordren, tilby kundeservicetjenester, overholde juridiske forpliktelser, forsvare, etablere og utøve juridiske krav og skreddersydd markedsføring.

2. Tredjeparter

Overføring til tjenesteleverandør
Essity kan engasjere eksterne tjenesteleverandører som databehandlere for Essity for å yte enkelte tjenester til Essity, som for eksempel tjenesteleverandører av nettsider, markedsføringsleverandører eller leverandører av IT-brukerstøtte. Ved ytelse av slike tjenester, kan de eksterne tjenesteleverandørene ha tilgang til og/eller behandle dine personopplysninger.

Vi krever av de eksterne tjenesteleverandørene at disse implementerer og anvender sikkerhetstiltak for å ivareta personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger.

Andre mottakere
Essity kan overføre – i samsvar med gjeldende personvernlovgivning – personopplysninger til politiet, myndigheter, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. Ved eventuelle fusjoner eller oppkjøp kan personopplysninger overføres til tredejparter som er involvert i fusjonen eller oppkjøpet.

Overføring av personopplysninger internasjonalt
Personopplysningene vi samler inn eller mottar om deg, kan overføres til og behandles av mottakere som befinner seg innenfor eller utenfor EØS-området («EØS»). Dette omfatter de land som er oppført på listen du finner på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, og som tilbyr tilstrekkelig god beskyttelse av personopplysninger sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Andre mottakere kan være i andre land der det ikke er tilstrekkelig grad av beskyttelse sett fra et europeisk personvernlovgivningsperspektiv. Essity vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringer til land utenfor EØS er tilstrekkelig beskyttet i henhold til gjeldende lovkrav. For så vidt gjelder overføringer til andre land som ikke gir en tilstrekkelig grad av databeskyttelse, baserer vi overføringen på egnede beskyttelsestiltak, for eksempel standardavtaler vedtatt av EU-kommisjonen eller tilsynsmyndigheten, godkjente etiske retningslinjer sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser overfor mottakeren. Du kan be om en kopi av slike egnede beskyttelsestiltak ved å kontakte oss som angitt i kap. 7 nedenfor (Kontaktinformasjon).

3. Rettslig grunnlag for behandlingen

Vi kan utføre behandlingen av personopplysninger om deg på følgende rettslige grunnlag:

 • Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dataene dine for ett eller flere spesifikke formål;
 • Behandlingen er nødvendig for å utføre en avtale som du er part i, eller gjennomføre nødvendige tiltak etter forespørsel fra deg før avtaleinngåelse;
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse som påhviler oss;
 • Behandlingen er nødvendig for å verne dine eller andre fysiske personers vitale interesser;
 • Behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse eller utøvre offentlig myndighet som vi er pålagt;
 • Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av oss eller en tredjepart, med mindre slike interesser må vike for dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever vern av personopplysninger, særlig hvis du er et barn;
 • Andre gjeldende rettslige grunnlag for databehandling, herunder bestemmelser fastsatt av et medlemsland;

Vi kan utføre behandlingen av dine sensitive personopplysninger på følgende juridiske grunnlag:

 • Du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine sensitive personopplsyninger for ett eller flere spesifikke formål;
 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene og utøve rettighetene til Essity eller til den registrerte på området arbeidsrett, trygderett eller sosialrett.
 • Behandlingen gjelder personopplysninger som åpenbart er offentliggjort av den registrerte;
 • Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor rammen av sin domsmyndighet.

Tilveiebringelsen av dine personopplysninger kan være lovbestemt eller følge av en kontraktforpliktelse, eller være nødvendig for å inngå en kontrakt med oss eller for å motta våre tjenester/produkter som forespurt, eller så kan det være frivillig.

Det å ikke oppgi dine personopplysninger kan medføre ulemper for deg, f.eks. ved at du kan ikke kan motta bestemte produkter og tjenester. Men, med mindre annet er oppgitt, vil ikke det å ikke oppgi personopplysninger medføre noen rettslige konsekvenser for deg.

4. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde dine rettigheter?

Dersom du har gitt ditt samtykke til innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Du kan motsette deg bruken av personopplysninger om deg i markedsføringsøyemed, uten at det koster deg annet enn kostnadene med sendingen i henhold til gjeldende tariffer.

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til (i) å be om innsyn i dine personopplysninger, (ii) å be om korrigering av dine personopplysninger, (iii) å be om sletting av dine personopplysninger, (iv) å be om begernsninger i behandlingen av dine personopplysninger, (v) å be om dataportabilitet, (vi) å fremme innsigelser mot behandlingen av dine personopplysninger (herunder innsigelser mot profilering) og (vii) å motsette deg automatiserte individuelle avgjørelser (herunder profilering).

For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss som angitt under punkt 7 nedenfor (Kontaktinformasjon).

Ved klager har du rett til å fremme en klage til Datatilsynet.

5. Cookies og annen sporingsteknologi

Denne nettsiden eller appen bruker cookies. For ytterligere informasjon vennligst besøk vår Cookie Policy .

6. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger blir beholdt så lenge det er nødvendig for å gi deg de tjenester og produkter du ønsker. Når vårt forhold til deg er opphørt vil vi enten slette eller anonymisere dine personopplysninger, med mindre lovbestemte krav om oppbevaring tilsier annet (for eksempel for skatteformål). Vi kan beholde dine kontaktopplysninger og informasjon om interesse for våre produkter eller tjenester over lengre tid dersom Essity har rett til å sende deg markedsføringsmateriale. Vi kan også være pålagt i loven å beholde visse personopplysninger i en periode på 10 år etter det aktuelle skatteåret. Vi kan også beholde dine personopplysninger etter opphør av kontraktsforholdet dersom dine personopplysninger er nødvendige for å overholde andre lover, eller hvis vi trenger dine personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav, men da kun på en «need to know» basis. I den utstrekning det lar seg gjøre vil vi begrense behandlingen av dine personopplysninger til slike begrensede formål etter kontraktsforholdets opphør.

7. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å utøve dine registreredes rettigheter, eller hvis du har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen, kan du sende / sende din forespørsel til:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance & Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige